OEM คือ Original Equipment Manufacturer เป็นการผลิตที่โรงงานผลิตจะทำหน้าที่ผลิตสินค้าตามสเปคและแบบที่เจ้าของแบรนด์กำหนดมาให้ โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรของโรงงาน จากนั้น บริษัทหรือเจ้าของแบรนด์จะนำสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วไปตีแบรนด์และออกวางขายต่อโดยโรงงานที่รับผลิตสินค้าแบบ OEM นี้ จะเป็นโรงงานที่รับผลิตสินค้าให้กับแบรนด์อื่นๆ เป็นหลัก ไม่ใช่โรงงานที่ตั้งมาเพื่อผลิตให้แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งโดยเฉพาะ และมีมาตรฐานการผลิตที่ในระดับสากล
ODM คือ Original Design Manufactuere เป็นการผลิตที่โรงงานจะทำหน้าที่คิดค้น ออกแบบ และผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างและโดดเด่นออกมาโดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและเครื่องจักรของโรงงาน บางครั้งก็เป็นการร่วมกันคิดค้นกับเจ้าของแบรนด์ จากนั้นก็ เจ้าของแบรนด์ก็จะนำสินค้านั้นออกวางขาย โดยการผลิตสินค้าแบบ ODM นี้ ส่วนมากจะมาจากโรงงานที่เริ่มผลิตแบบ OEM มาก่อน แล้วค่อยๆ สะสมความรู้ มีการค้นคว้า วิจัย ลองผิดลองถูก จนสามารถผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างและโดดเด่นจากตลาดออกมาได้
OBM คือ ​​Original Brand Manufacturer เป็นการผลิตสินค้าที่โรงงานจะใช้เครื่องจักร เทคโนโลยี และองค์ความรู้ทั้งหมดผลิตสินค้าให้แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งโดยเฉพาะ หรือพูดง่ายๆ คือแบรนด์ตั้งโรงงานเพื่อผลิตสินค้าของตัวเองออกมาจำหน่าย โดยแบรนด์ต้องทำหน้าที่ออกแบบ ค้นคว้า ทดลองจนถึงผลิตสินค้าจริงออกมา ทำให้ได้สินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสามารถรักษาความลับทางการผลิตได้ โดยการผลิตแบบ OBM นี้ เหมาะกับแบรนด์ที่มีความแข็งแรงอยู่แล้ว หรือมีเงินทุนพอที่จะลงทุนเรื่องเครื่องจักรได้ ซึ่งแบรนด์สามารถควบคุมการผลิตได้ตั้งแต่ต้นจนจบ